go2holiday.net

Фирмени документи

         
  

ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на туристически пакет

 

1 .ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1.Предмет на настоящите общи условия е продажбата на туристически пакети, включващи основни и допълнителни услуги /хотелско настаняване, трансфери, екскурзии и почивки в страната и чужбина/ на потребители (пътуващи лица), включително чрез сайта на туроператора www.go2holiday.bg.

1.2. Потребителят може да направи резервация за определен туристически пакет или услуга–по телефон, email, чрез интернет сайта на Туроператора- www.go2holiday.bg, чрез турагенти или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се пази 24 часа и се счита за валидна след внасяне на депозит. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, Туроператорът може да предложи на потребителя други възможности за настаняване. В случай, че Потребителят не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановен заплатеният депозит без платените суми за самолетни билети, които са невъзтановими след като бъдат издадени. Информацията, предоставяна в офисите на Туроператора и на неговия интернет сайт е актуална и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници(интернет, рекламни брошури, и т.н.).

1.3. Записването за пътуване се извършва от лице над 18г., което се счита за титуляр по резервацията и всяка следваща комуникация относно промени, анулации, плащания и др. на Туроператора ще бъде само с посоченото лице.

1.4. Когато Потребителят резервира он-лайн чрез уебсайта на Туроператора, той е длъжен да предостави електронна поща за комуникация, както и актуален телефон за връзка, като с това декларира съгласието си с тази форма на комуникация и всички рискове, свързани с нея. Електронната поща ще бъде използвана за изпращане на електронни билети, потвърждения и промени по пътуването. При промяна на електронната поща, Потребителят е длъжен да уведоми Туроператора своевременно, за да се избегне загуба на информация. В противен случай, Туроператорът не носи отговорност за всички произтичащи последствия.

2. Визи

2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът предоставя на Потребителя информация в писмен вид или по друг подходящ начин. По писмена заявка на Потребителя, Туроператорът ще съдейства на Потребителя в подготовката на необходимите документи /резервации, ваучер. билети и др./ за издаване на съответната виза, както и да ги внесе в съответното посолство срещу съответната такса обработка. В този случай Потребителят е длъжен да предостави на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата, а също и за куриерските услуги, ако се налагат такива /например ако посолството не е в София/. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството, платените от Потребителя такси за издаване на виза, куриерските услуги /ако има/ и таксата обработка не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите и таксата обработка се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 82 от ЗТ.

З. Цени и плащане

3.1. Плащането на закупени туристически пакети или услуги се извършва в лева, в брой или по банков път по сметка на Туроператора. За извършено плащане ще се считат: плащанията в брой срещу надлежно оформен документ от служители на Туроператора и плащанията по банков път, с които е заверена сметката на Туроператора.

3.2. Депозит: Ако не е упоменато друго в офертата за конкретния туристически пакет или туристическа услуга, размерът на депозита е 30% (тридесет процента) от общата цена на пакета и/или услугата. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за продажба на туристически пакет, освен ако не е упоменат друг срок. Резервации, за които не е внесен депозит в уговорения срок се считат за невалидни. За резервации с начална дата на пътуването по-малко от 14 (четиринадесет) дни се внася пълната сума по резервацията. Депозитът има значение на задатък по смисъла на чл.92 от ЗЗД.

3.3. Окончателно плащане: не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди датата на пътуване, освен ако не е упоменато друго в офертата за конкретния туристически пакет или туристическа услуга.

3.4.1. Туроператорът има право едностранно да увеличи цената на туристическия пакет при наличието на една от следните причини: при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните разходи, изменение на размера на данъците или таксите върху включените в договора пътнически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или слизане от борда в пристанища и летищата, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора до датата на заминаване. Пътуващият има право на съответно намаление на цената на туристическия пакет, ако има намаление на специфичните разходи, посочени в предходното изречение. В случай на намаление на цената туроператорът има право да приспадне направените от него административни разходи от сумата, която ще възстанови на пътуващия. При поискване туроператорът предоставя на пътуващия доказателства за направените административни разходи.

3.4.2. Във всеки случай увеличението/намалението на цената може да бъде извършено не по-късно от 20 (двадесет) дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет и е възможно само ако туроператорът е уведомил пътуващия по ясен и разбираем начин за него, заедно с обосновка за увеличението/намалението и начина на изчислението му.

3.5. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи на договора за туристически пакет, той е длъжен да уведоми Потребителя в двудневен срок от възникване на обстоятелствата, но не по-късно от 20 (двадесет) дни преди началната дата на пътуването. Промяна в цената с повече от 8% (осем процента) се счита за значителна промяна на договора. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на Договора.

3.6. Потребителят се задължава да уведоми Туроператора за решението си относно направените значителни промени в срок до 3 (три) след получаване на уведомлението за това, но не по-късно от от 7 (седем) дни преди началната дата на пътуването. В случай, че потребителят не отговори в посочения срок ще се счита, че приема направените промени.

3.7. В случая на т. 3.5. Потребителят може да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение като има право да избира една от следните възможности:

3.7.1. Да му бъде предложен друг туристически пакет или услуга от същото или по-високо качество;

3.7.2. Да му бъде предложено друг туристически пакет или услуга от по-ниско качество, като в този случай Туроператорът е длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване;

3.7.3. Да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора, като всички платени суми му се възстановяват в 14-дневен срок, считано от датата на получаване от Туроператора на уведомлението за прекратяване на договора.

3.8. Цената, заплатена за настаняване се отнася само за лицата, вписани в договора за продажба на туристически пакет. Ако друго лице е допуснато от Потребителя в помещенията, резервирани от Потребителя, то той е отговорен пряко за това към съответния хотел.

3.9 Цените, публикувани в уебсайта на Туроператора www.go2holiday.bg, са валидни към датата на публикуването им, като Туроператорът си запазва правото да ги променя.

3.10. Последващо намаление на цените, в резултат на специални оферти, са валидни само за посочения период и не могат да бъдат прилагани за вече направени и потвърдени резервации.

4. Права и задължения на страните:

4.1. Туроператорът носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически пакет, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги.Туроператорът се задължава:

4.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.

4.1.2. да осигури сключването на доброволна или задължителна застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста“ на Потребителя за пътуванията извън страната по стандартните условия на застрахователното дружество, като предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването. Покрити рискове по застраховката са: медицински разноски впоследствие злополука или заболяване, съгласно общите условия на застрахователното дружество. По искане и за сметка на Потребителя може да го застрахова за други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане. В случай, че Потребителят избере различна застраховка от предложената му от Туроператора или има съществуваща такава, той е длъжен да предостави на Туроператора копие от застрахователната полица, която се прилага към договора за продажба на туристически пакет.

4.1.3. Туроператорът предоставя на потребителя своевременно, преди започване на изпълнението на туристическия пакет, необходимите документи за ползване на туристическите услуги, включени в пакета, като програма, по която ще се осъществи изпълнението на туристическия пакет, разписки, ваучери, билети и други, както и информация за часовете на отпътуване по разписание и когато е приложимо - информация за крайния срок за регистрация за качване на борда на превозното средство, както и за часовете по разписание на междинните спирания, транспортните връзки и пристигането.

4.1.4. по искане и за сметка на Потребителя да го застрахова за други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.

4.1.5. В случай, че Потребителят избере различна застраховка от предложената му от Туроператора или има съществуваща такава, той е длъжен да предостави на Туроператора копие от застрахователната полица, която се прилага към договора за организирано пътуване.

4.2. Когато значителна част от туристическите услуги не може да се изпълни съгласно предвиденото в договора за туристически пакет, Туроператорът предлага на пътуващия, без това да е свързано с допълнителни разходи за него, други подходящи туристически услуги по възможност със същото или с по-високо качество в сравнение с тези, посочени в договора, за да продължи изпълнението на договора за туристическия пакет, включително когато връщането на пътуващия до началния пункт на пътуването не е предоставено, както е договорено. В случай, че предложените от туроператора други туристически услуги за продължаване на изпълнението на договора водят до промяна в туристическия пакет в пакет с по-ниско качество от предвиденото в договора, туроператорът предлага на пътуващия подходящо намаление на цената. В този случай пътуващият има право да откаже предложените от туроператора други туристически услуги за продължаване на изпълнението на договора само когато те не са сравними с предвиденото в договора за туристически пакет или когато предложеното намаление на цената не е подходящо.

4.3. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не изпълни задължението си за заплащане на пакетната цена по договора в уговорените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. В този случай Туроператорът има право да задържи като обезщетение част от пакетната цена така както е посочено в т.5.5.1 или т.5.5.2 от настоящите общи условия, а всички останали суми се задължава да възстанови на Потребителя в 14-дневен срок от прекратяването на договора.

4.4. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 97 ЗТ "Отговорност на туроператора" съгласно Застрахователната полица № 00088141/13062210000100 от 26.01.2022г. със застрахователна компания ЗК „ЛЕВ ИНС” АД, с ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.Симеоновско шосе №67А, ЗК „ЛЕВ ИНС” АД и телефон за връзка със застрахователя: 02/8055333. Копие от Сертификата за сключената застраховка се представя на Потребителя преди началото на пътуването.

4.5.1. Туроператорът си запазва правото да отмени пътуването, в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията, заради които Туроператорът не би могъл да осъществи пътуването без да изложи на риск сигурността на Потребителя. За такива условия се считат: военни действия, терористични атаки, природни бедствия, стачки, епидемии, и други събития, представляващи заплаха за сигурността на Потребителя. Туроператорът се задължава да уведоми Потребителя относно отмяната на пътуването и условията за възстановяване на платената сума в най-кратък срок. В такива случаи пътуващият има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение.

4.5.2. Ако събитията, описани в т.4.5.1., възникнат по време на престоя на Потребителя в дестинацията за която е закупен туристическия пакет, Туроператорът си запазва правото да анулира пътуването и да предприеме всички необходими мерки за промяна на маршрута на пътуването.

4.6. Туроператорът си запазва правото да променя местата за настаняване на Потребителя в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

4.7. Туроператорът оказва без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващ, като му осигурява полезна информация относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ или като му окаже съдействие да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги. Когато затруднението на пътуващия е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, туроператорът може да изисква заплащането на разумна такса от пътуващия за оказаното съдействие до размера на направените действителни разходи.

4.8. Когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на пътуващия, както е предвидено в договора за туристически пакет, туроператорът поема разходите за настаняването на пътуващия по възможност в равностойна категория място за настаняване за срок не повече от три нощувки. Когато в друг нормативен акт в областта на правата на пътниците са предвидени по-големи срокове по отношение на съответните транспортни средства за връщането на пътуващия, се прилагат тези срокове.

4.9. Потребителят се задължава:

4.9.1. да заплати договорната обща цена на туристическия пакет по начин и в сроковете съгласно сключения договор с туроператора.

4.9.2. при пътуванe извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/ и виза (ако е приложимо за дестинацията).

4.9.3. ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).

4.9.4. да спазва законите на страната, за която пътува; правилата, установени от представителите на Туроператора и в съответните средства за настаняване. Неспазването на законите и правилата, както и непристойното поведение на Потребителя или поведение, нарушаващо нормалното протичане на пътуването, дава правото на Туроператора да откаже изпълнението на договора, без да дължи неустойки за това на Потребителя. В такъв случай Потребителят е отговорен относно по-нататъшното си настаняване и обратно пътуване, като всички разходи са за негова сметка.

4.9.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания, за което е длъжен да се информира сам.

4.9.6. Ако Потребителят или друго лице по резервацията е лице с намалена подвижност или здравословно състояние, което изисква специални мерки, това трябва да бъде съобщено на Туроператора в момента на записване за пътуване, като Туроператорът се задължава да положи всички усилия да удовлетвори тези изисквания, но не може да гарантира за тях.

4.9.7. Ако Потребителят се нуждае от помощ от Туроператора по време на пътуването във връзка с възникнало заболяване или е станал жертва на престъпление, както и ако по молба на Потребителя Туроператорът е организирал по-рано отпътуване на Потребителя от дестинацията, или други специални приготовления, които пораждат допълнителни разходи, то тези разходи са за сметка на Потребителя и се заплащат от него в срок до 7 (седем) дни след края на пътуването.

4.9.8. Потребителят е длъжен да спазва точно обявените начални часове за отпътуване и да се явява в състояние и външен вид, които му позволяват да участва в пътуването и които не причиняват неудобство на останалите туристи и на служителите на туроператора. Туроператорът не носи отговорност за пропуснати трансфери поради закъснение на Потребителя или поради неадекватното му състояние или външен вид. В случай, че поради изложените причини възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло за сметка на Потребителя.

4.9.9. Потребителят уведомява без необосновано забавяне туроператора за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая.

4.10. Потребителят има право:

4.10.1. в срок не по-късно от 7/седем/ дни преди датата на пътуването да уведоми Турооператора, че желае да прехвърли правата и задълженията си по договора на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и че изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето. Ако туристическият пакет включва полет с редовни авиолинии, билетът не може да бъде прехвърлен на друго лице и сумата по него не се възстановява. Застрахователна полица също не може да бъде прехвърлена на друго лице и сумата по него не се възстановява.

4.10.2. да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията.

5. Отговорност на Страните

:

5.1. В случай на неизпълнение от страна на Туроператора на услугите по договора, той се задължава да върне на Потребителя всички платени от него суми в 14 (четиринадесет) дневен срок от развалянето на договора, както и да го компенсира надлежно с доказаните вреди и пропуснати ползи, доколкото те са били пряка и непоследствена последица от неизпълнението. Максималият размер на обезщетението дължимо от Туроператора в тези случаи е до 100 % от стойността на заплатените услуги.

5.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако:

5.2.1. набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и туроператорът е уведомил пътуващия за прекратяването на договора в определения в договора срок, но не по-късно от:

а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;

б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;

в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни, или

5.2.2. е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил пътуващия за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

5.3. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на договора и не дължи неустойки и/или обезщетения за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, ако причините за това се дължат на:

а) поведението на Потребителя

б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;

в) непреодолима сила или събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие ще се считат: лоши метеорологични условия, усложнена пътна обстановка, пожари, наводнения, земетресения и други природни бедствия, забавяне на гранични или контролни пунктове, промяна в работно време на учреждения, вкл. на музеи, административни актове, издадени след подписване на договора, дефект на превозно средство, национални или религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военни действия, терористични атаки, както в страните, предмет на туристическия пакет, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни и на туристите, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

 

В случаите по б. а–б), Туроператорът си запазва правото да размести отделни елементи от туристическата програма или да промени същата, както и да предложи изпълнение на програмата след приключване на непреодолимата сила или събитие от извънреден характер, без да дължи неустойки или обезщетения на Потребителя, а в случаите по б. б –в) и да окаже незабавно съдействие на Потребителя.

5.4. Туроператорът си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това Потребителя в срок до 24 часа преди датата на отпътуване. Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно Потребителя.

5.5. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, освен ако не е предвидено друго в конкретната оферта, Туроператорьт удържа следните неустойки:

5.5.1. при пътуване в чужбина:

а) до 31 дни преди датата на пътуването - в размер на платения депозит.

 

б) от 30 до 21 дни преди датата на пътуването - 50% (петдесет процента) от общата стойност на пътуването

 

в) от 20 до 7 дни преди датата на пътуването - 80% (осемдесет процента) от общата стойност на пътуването

 

г) по-малко от 7 дни преди датата на пътуването или неявяване /no show/ - 100% (сто процента) от общата цена на пътуването

5.5.2. при пътуване в страната:

а) 31 и повече дни преди датата на пътуването -еднократна такса в размер на 50 лева за всяко пътуващо лице.

 

б) от 30 до 21 дни преди датата на пътуването – в размер на платения депозит.

 

в) от 20 до 11 дни прели датата на пътуването - 50% (петдесет процента) от общата цена на пътуването

 

г) от 10 до 7 дни преди датата на пътуването - 80% (осемдесет процента) от общата стойност на пътуването

 

д) по-малко от 7.дни преди датата на пътуването или неявяване /no show/ - 100% (сто процента)от общата стойност на пътуването.

5.6.1. При отказ от пътуване платените от Потребителя суми за самолетни билети и медицински застраховки не се възстановяват, независимо от сроковете на анулацията по-горе.

5.6.2. В случай, че Потребителят прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

5.6.3. При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на Потребителя, Туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки неустойките по т.5.5.1. или т.5.5.2.

5.6.4. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на Потребителя на територията на съответната държава, Туроператорът не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

5.7. Туроператорът не носи отговорност за изпълнението на услуги, които не са част от туристическия пакет или са закупени място от трети лица.

5.8. Туроператорът не носи отговорност за наложени на Потребителя глоби и други санкции от оторизирани лица в приемащата страна за извършени от туриста правонарушения, като изхвърляне на боклук на нерегламентирано място, пушене на обществено място, непристойни външен вид и/или поведение, неспазване на правилата за движение и др. под.

5.9. Туроператорът има право във всеки един момент от пътуването едностранно да откаже да предостави част от включените в пакета услуги или да прекрати едностранно и с незабавно действие договора без да дължи неустойки или обезщетения в случай, че Потребителят с поведението си създава сериозен риск за сигурността или удобството на останалите туристи, служители или съконтрагенти на туроператора или за успешното продължаване на пътуването. В този случай туроператорът не дължи връщане на платени от потребителя суми по договора и има право на обезщетение за всички причинени му вреди, в случай, че те надхвърлят по стойност цената на туристическия пакет.

6. Спорове и рекламации.

6.1. Всички спорове по изпълнение на договора ще се решават чрез преговори по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, споровете ще се отнасят за разглеждане пред компетентния български съд или пред органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС). Наличните процедури за разглеждане на жалби и за възможностите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) от органи за АРС съгласно Закона за защита на потребителите може да намерите на следната платформа за онлайн решаване на спорове съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ, L 165/1 от 18 юни 2013 г.): http://ec.europa.eu/odr

 

6.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по договора, Потребителят се задължава в най-кратък срок да уведоми доставчика на услугите и Туроператора в писмена, устна или друга подходяща форма. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен или устен вид в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от откриване на несъответствието с договореното, придружена с протокол, подписан от представител на приемащата туристическа агенция в съответната страна и/или от администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и от самия Потребител.

6.3. Туроператорът се задължава в срок от 30 (тридесет) дни след получаване на рекламацията да даде своето становище на Потребителя.

6.4. Всякакви услуги закупени и платени на място от пътуващите лица следва да се предявяват директно към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги Туроператорът не носи отговорност.

7. Ред за изменение и прекратяване на договора за продажба на туристически пакет

7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договора, а за всички неуредени въпроси се прилага Закона за туризма и приложимото българско законодателство.

7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора ще се извършва в писмена форма.

8. Защита на личните данни

8.1. Туроператорът гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни се обработват добросъвестно, законосъобразно и по прозрачен начин, като са защитени съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и действащия ЗЗЛД, обработват се само във връзка със сключването и изпълнението на договора за продажба на туристически пакет, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни и се съхраняват по начин и в сроковоте, съгласно действащите нормативни разпоредби.

8.2. Туроператорът събира и обработва информация за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия и Политиката за поверителност и защита на личните дани, която е достъпна и на страницата на туроператора: www.go2holiday.bg.

8.3. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на сключването и изпълнението на договора за продажба на туристически пакети от Туроператора.

8.4.Потребителят има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, право да коригира и актуализира своите лични данни, право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“), право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право да възрази срещу обработването, разкриването или използването на личните му данни, които права може да упражни по начин посочен в Политиката ни за поверителност и защита на личните дани.

8.5. При отказ на Потребителя да предостави личните си данни, Туроператорът няма да обработи резервацията и ще откаже да предостави заявените туристически услуги.

9. Други Разпоредби

9.1. Договорът за продажба на туристически пакет важи единствено по отношение на изрично описаните в него услуги. Предостяването на допълнителни услуги извън описаните в договора се извършва по отделно споразумение на страните и за тях потребителят дължи допълнително заплащане. В случай, че допълнително заявената туристическа услуга, извън този договор, не може да бъде предоставена поради обективни причини, Туроператорът възстановява на туриста пълния размер на платената цена за нея. Неосъществяването на допълнителната туристическа услуга не може да доведе до отказ от страна на потребителя от договора за продажба на туристически пакет като цяло.

9.2. При необходимост Туроператорът осигурява предприемането на необходимите мерки в съответствие с:

  • Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, наричан по нататък "Регламент (ЕО) № 1107/2006,
  • Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 181/2011", по отношение на лица с увреждания или с ограничена подвижност с цел пътуване с автобус;
  • Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 2010 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1177/2010", по отношение на лица с увреждания или с намалена подвижност с цел пътуване по море или по вътрешни водни пътища.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Стандартен формуляр за предоставяне на информация по чл. 82, ал 1 от закона за туризма

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на туристически пакет са актуализирани към 01.07.2018г.


БАНКОВА СМЕТКА
Гоу Ту Холидей
Пощенска банка:
IBAN: BGN: BG38BPBI79401065896901
IBAN EUR: BG90BPBI79401465896902
BIG: BPBIBGSF
Име/Name: Юробанк България АД

 Статии

Абонирайте се за нашите специални предложения