go2holiday.net

Европейски проекти

Гоу Ту Холидей ООД e одобрен като бенефициент по проект BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма. Глобалното разпространение на COVID-19 през 2020г. и въведените карантинни и ограничителни мерки за гражданите доведоха до нарушаване функционирането на почти всички икономически дейности както в световен, така и в европейски и национален мащаб. Пандемията от COVID-19 оказа безпрецедентен натиск върху туристическата екосистема на Европейския съюз. Туристическите предприятия бяха изправени пред сериозна криза на ликвидността, като според оценки на авторитетни аналитични институти загубите от приходи на европейско равнище са достигнали 85 % за туроператорите и туристическите агенции към средата на 2020 година спрямо същия период от миналата година. В национален мащаб разпространението на социално-икономическите последици от пандемията се отрази върху предприятията в областта на туризма и свързаните с тях услуги, като тези предприятия бяха изправени пред съществен риск от задълбочаване на наблюдаваната тенденция за преустановяване на тяхната дейност. Предвид изложеното, фокусът на процедурата е насочен към туроператорите и туристическите агенти, които предлагат туристически пакети, включващи  ползването на основни туристически услуги за  входящ и изходящ туризъм на територията на Република България.
 
Резултатите от изпълнението на проекта са:  С получаване на помощта по проекта BG16RFOP002-2.092-0032-С01 по ОПИК Гоу Ту Холидей ООД получи подкрепа във връзка с преодоляване на недостига на оборотни средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19,   беше ни осигурен оборотен капитал за справяне с и преодоляване на икономическите последствия за дружеството, продължаване на дейността ни като туроператор след приключване на проекта и стабилност на работните места. Помощта ни осигури устойчивост при осъществяване на дейността на компанията, като недопускане на задлъжнялост, покриване на разходи за текущи нужди, за външни услуги, както и покриване на разходи за оперативен капитал.
EU_funded_projects

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Статии

Абонирайте се за нашите специални предложения